Časopis

Časopis Procesný manažér

Slovenská asociácia procesného riadenia vydáva vedecký časopis Procesný manažér
   
ISSN 1336-8680
Druh časopisu vedecký
Tematické oblasti

Procesné analýzy - metódy a prístupy, štandardy, teória a prax procesných analýz (Process Analysis).

 

Výkonnosť procesov - meranie a hodnotenie výkonnosti procesov, zvyšovanie výkonnosti procesov, simulácia a optimalizácia procesov, metódy a prístupy, teória a prax riadenia výkonnosti procesov (Process Performance Management).

 

Zlepšovanie procesov - prístupy, metódy, simulácia a optimalizácia procesov, teória a prax zlepšovania procesov (Business Process Improvement).

 

Automatizácia procesov - metódy, prístupy, teória a prax (Workflow Systems).

 

Informačné systémy pre procesné riadenie - technologické riešenia, softvér, metodiky.

 

Informácie o Business Process Management - zahraničné, domáce.

Termíny vydaní 30.06.2007
  31.12.2007
Formát elektronický (PDF)
Prístup k časopisu Pre členov asociácie zdarma (pridelenie mena a hesla).
  Pre nečlenov asociácie je prístup spoplatnený.
Uzávierka čísla 30 dní pred vydaním aktuálneho čísla.
Zaradenie príspevkov Posudzuje redakčná rada, o výsledku posúdenia sú autori informovaní.
Jazyk slovenský, český, anglický, ruský