Kurzy

Termíny certifikačných kurzov v roku 2022

V roku 2022 budú certifikačné kurzy vykonávané v súlade so záujmom a požiadavkami potencionálnych klientov, a to v školiacich priestoroch asociácie v Bratislave a v Košiciach alebo priamo v priestoroch klientov (on-site školenia), teda organizácií, ktoré prejavia záujem o certifikačné kurzy a certifikáciu svojich pracovníkov.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na mailovej adrese sapria@sapria.sk alebo na nasledovných telefónnych číslach +421 (0)55 789 84 07, +421 910 933 412.

 

Zameranie a obsah certifikačných kurzov:

> Business Process Management - Basic

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie tak, aby sa dokázal efektívne podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný.

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:

- teoretická časť pozostáva z 12 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva zo 4 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 12 vyučovacích hodín

- podstata a princípy procesného riadenia,
- rozdiel medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúra metód a nástrojov procesného riadenia,
- obsah procesného riadenia, vzťah procesov a IS.

Praktická časť - 4 vyučovacie hodiny
- budovanie procesne riadenej organizácie (základné princípy).

 

> Business Process Management - Advanced 

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- vzťahoch procesov a informačných systémov,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie v takom rozsahu, aby sa dokázal podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný,
- efektívnom a účinnom riadení procesov organizácie,
- teórii modelovania procesov a modeloch vyspelosti v riadení procesov organizácie,
- prístupoch k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životnom cykle procesov organizácie,
- princípoch a metódach zlepšovania procesov a ich reinžinieringu,
- základných princípoch a postupoch automatizácie a outsourcingu procesov organizácie, vrátane IT podpory automatizácie týchto procesov.

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.
Nevyhnutným predpokladom účasti na tomto kurze je úspešné absolvovanie kurzu Business Process Management - Basic (Základy procesného riadenia).

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:

- teoretická časť pozostáva z 12 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva zo 4 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 12 vyučovacích hodín
- riadenie procesov organizácie a teória ich modelovania,
- prístupy k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životný cyklus procesov organizácie, ich zlepšovanie a reinžiniering,
- automatizácia procesov organizácie,
- outsourcing procesov organizácie a cloudové riešenia.

Praktická časť – 4 vyučovacie hodiny
- prístupy k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- zlepšovanie a reinžiniering procesov organizácie,
- automatizácia procesov organizácie.

 

> Business Process Management - Professional

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- vzťahoch procesov a informačných systémov,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie v takom rozsahu, aby sa dokázal podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný,
- efektívnom a účinnom riadení procesov organizácie,
- teórii modelovania procesov a modeloch vyspelosti v riadení procesov organizácie,
- prístupoch k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životnom cykle procesov organizácie,
- princípoch a metódach zlepšovania procesov a ich reinžinieringu,
- základnými princípoch a postupoch automatizácie a outsourcingu procesov organizácie, vrátane IT podpory automatizácie týchto procesov,
- meraní výkonnosti procesov organizácie,
- metodike hodnotenia výkonnosti procesov organizácie,
- porovnávaní výkonnosti procesov organizácie prostredníctvom procesného benchmarkingu,
- metodike vyváženého hodnotenia výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.
Nevyhnutným predpokladom účasti na tomto kurze je úspešné absolvovanie kurzu Business Process Management - Advanced (Metodika procesného riadenia).

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:
- teoretická časť pozostáva zo 6 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva z 2 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 6 vyučovacích hodín
- meranie výkonnosti procesov organizácie,
- metodiky/metódy hodnotenia výkonnosti procesov organizácie,
- porovnávanie výkonnosti procesov organizácie/í (procesný benchmarking),
- vyvážené hodnotenie výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).

Praktická časť – 2 vyučovacie hodiny
- vyvážené hodnotenie výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).