Predsedníctvo

Predseda predsedníctva
RNDr. Ján Sabol PhD., jan.sabol@sapria.sk, jsabol@bpmc.sk

Po absolvovaní štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Matematika a teoretická kybernetika vykonal v roku 1981 štátnu rigoróznu skúšku a získal titul RNDr. Začiatkom roka 2014 úspešne ukončil päťročné doktorandské štúdium na fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach a získal titul PhD. Má bohaté praktické skúsenosti v oblasti vývoja a implementácie informačných systémov a vo sfére riadenia podnikateľských subjektov. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia začal pôsobiť v strednom a vrcholovom manažmente významných slovenských firiem. Okrem iného bol generálnym riaditeľom spoločnosti VSŽ Informatika, s.r.o., potom spoločnosti VSŽ Inžiniering, s.r.o. a v rokoch 2001 až 2002 pôsobil ako generálny riaditeľ holdingovej spoločnosti Silikát, s.r.o., v súčasnosti Calmit, s.r.o. Od roku 2003 až doteraz pôsobí ako riaditeľ spoločnosti BPM Consulting, s.r.o., ktorej nosnými aktivitami sú implementácia riešení v oblastiach procesného manažmentu, strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti organizácií (Balanced Scorecard), príprava cieľových konceptov implementácie nových informačných systémov a elektronizácie služieb a vzdelávacie aktivity v uvedených oblastiach. Absolvoval množstvo manažérskych a odborných školení a vlastní medzinárodné certifikáty "Business Process Manager Professional", ADONIS, PRINCE2 a ITIL V3. Je aktívnym účastníkom konferencií a seminárov, zameraných na problematiku procesného riadenia a príbuzných oblastí.

 

Člen predsedníctva
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., repa@vse.cz

Absolvent Fakulty řízení Vysokej školy ekonomickej v Prahe, od r. 2000 docent v odbore informatika. Od roku 1982 pôsobí s malými prestávkami na katedre ASŘ, neskôr informačných technológií VŠE v Prahe, od roku 1999 tiež na Univerzite Hradec Králové, Univerzite Pardubice a Technickej univerzite v Liberci v rámci doktorandskéhoo študijného programu a od roku 2005 na Vysokej škole finančnej a správnej ako garant odboru Informatika. Odborne sa zameriava na metodiky vývoja informačného systému, riadenia projektov a modelovania a riadenia podnikových procesov a ich vzťahu k vývoju informačného systému. Je členom pracovnej skupiny WG6 - Software Metrics ISO/IEC JTC1 SC7, certifikovaným eBusiness Processs Managerom (Brigham-Young University, Provo, USA, 2000) a poradcom pre riadenie znalostí v ústrednej štátnej správe pri Úrade vlády ČR. Je autorom alebo spoluautorom radu odborných publikácií a dvoch monografií, z nich poslednou je kniha Podnikové procesy, vydaná v Grada Publishing na sklonku roku 2005
(https://www.grada.cz/podnikove-procesy-4795/).

 

Člen predsedníctva
prof. Ing. Peter Sakál, CSc., peter.sakal@stuba.sk

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1976 nastúpil ako asistent na KORSEV SjF SVŠT. Od roku 1988 zabezpečoval prednášky a cvičenia z predmetu Ekonomika rozvoja podniku, pre ktorý napísal v spoluautorstve návody na cvičenia a predmet Podnikateľské hry. V roku 1993 - 1996 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločného ukrajinsko-slovenského podniku EMIT v Kyjeve. Pôsobí ako profesor na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Vyškolil 34 bakalárov, 200 diplomantov, 4 doktorandov a 11 doktorandov školí. Je garantom študijného programu Priemyselné manažérstvo na bakalárskom stupni štúdia. Bol zodpovedným riešiteľom odborových aj rezortných výskumných úloh, ale aj mnohých zadávaných objednávok, vedúcim 2 inštitucionálnych projektov a v roku 2004 úspešne ukončil ako vedúci projektu riešenie vedeckého projektu VEGA č. 1/9099/02 pod názvom "Environmentálne orientovaný manažment, marketing a logistika strategických podnikateľských jednotiek". V rokoch 2004-2006 sa spolupodieľal pri riešení výskumného projektu č. 019/2001: "Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic". Je spoluautorom dvoch zlepšovacích návrhov. Za profesora bol vy

 


Člen predsedníctva
Ing. František Javorský, fjavorsky@gmail.com

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Po dlhšom pôsobení v skupine Novitech doma a v zahraničí (pFlow, s.r.o., eContent Store) je od roku 2013 zamestnancom firmy INTRASOFT International, jednej z vedúcich IT nadnárodných korporácií v Európe, v Luxemburgu, kde zastáva pozíciu Delivery managera. Vlastní medzinárodné certifikáty "Business Process Manager Professional" a ITIL V3.

 

Člen predsedníctva
RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., michal.tkac@upjs.sk

Je poradcom SAPRIA predovšetkým v oblastiach verejnej správy, hlavne školstva a ďalšieho vzdelávania. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej pôsobí, je dlhoročným kolektívnym členom SAPRIA. Po pôsobení v podnikateľskej sfére, kde sa zameriaval na efektívne fungovanie firiem a IT podporu procesov, je už druhé volebné obdobie kvestorom vyššie uvedenej univerzity. Je absolventom dvoch univerzít, vyššie uvedenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr absolvoval aj externé doktorandské štúdium na Fakulte BERG tejto univerzity. Jeho dizertačná práca s názvom „Metodika hodnotenia výkonnosti procesov a firiem so zameraním na firmu poskytujúcu služby“ bola zameraná na metodické postupy a efektívne riadenie organizácií v oblasti služieb, kde využíval svoje poznatky a skúsenosti v oblasti procesného riadenia a IT podpory procesov. Od roku 2014 je certifikovaným členom projektového tímu Slovenského inštitútu projektového riadenia. So združením SAPRIA spolupracuje už dlhšiu dobu a je aj jej individuálnym členom.