O nás

Poslanie SAPRIA

Štandardizovať, profesionalizovať a rozvíjať aktivity v oblasti procesného riadenia na Slovensku.

 

Vnútorná organizácia SAPRIA

Vnútornú organizáciu SAPRIA upravujú stanovy SAPRIA (pdf) >>>

 

Dozorná rada

Úlohou dozornej rady je dohliadať na správny chod asociácie, hlavne v otázkach hospodárskych.

Členovia Dozornej rady:

1. JUDr. Peter Hajduček
2. RNDr. Miroslav Kováčik

 

Manažment SAPRIA

Predseda predsedníctva asociácie

RNDr, Ján Sabol, PhD. jan.sabol@sapria.sk

Výkonný riaditeľ asociácie

Vladimír Gališin vladimir.galisin@sapria.sk
 

Úlohou predsedu predsedníctva a výkonného riaditeľa SAPRIA je realizácia aktivít SAPRIA na základe prijatých uznesení predsedníctva.

 

Aktivity

Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) je nezávislá odborná organizácia, ktorá združuje profesionálov, inštitúcie a záujemcov v oblasti procesného riadenia. Vznik asociácie je datovaný do roku 2005, činnosťou však plynule nadväzuje na vedecko-výskumnú, publikačnú a vzdelávaciu aktivitu členov predsedníctva a členskej základne. Poslaním asociácie je presadzovať myšlienky procesného riadenia (Business Process Management). Toto poslanie napĺňa prostredníctvom svojich aktivít, z ktorých najvýznamnejšími sú organizovanie medzinárodnej konferencie Procesné riadenie, vydávanie odborného časopisu Procesný manažér, certifikácia procesných manažérov v troch kvalifikačných úrovniach, vykonávanie auditov projektov zavádzania procesného riadenia alebo projektov reinžinieringu procesov. Dôležitou súčasťou aktivít je budovanie a správa elektronickej knižnice, do ktorej prispievajú nielen členovia SAPRIA. Slovenská asociácia procesného riadenia je súčasťou medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti BPM.


> certifikácia procesných manažérov
> organizovanie medzinárodnej konferencie Procesné riadenie
> audity projektov BPM/BPR
> vydávanie časopisu Procesný manažér
> elektronická knižnica o procesnom riadení
> edičná činnosť v oblasti procesného riadenia
> vedecko-výskumná činnosť v oblasti procesného riadenia