Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky sapria.sk je:

Slovenská asociácia procesného riadenia
Timonova 27
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 42 030 811

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z., https://www.sapria.sk (ďalej len "SAPRIA") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti SAPRIA. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SAPRIA zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SAPRIA si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti SAPRIA alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou SAPRIA. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti SAPRIA.