Certifikácia procesných manažérov

Prečo sa certifikovať

Organizácie (podnikateľské jednotky, verejnej správy, vrátane štátnej, neziskové a iné organizácie), ktoré zavádzajú procesné riadenie, resp. plánujú zavádzať procesné riadenie, sa často dostávajú do problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť až počas budovania procesne riadenej organizácie. Napríklad, pri začatí projektu sa dohodne decentralizovaný systém tvorby procesnej mapy. V záverečnej fáze projektu sa však zistí, že charakter oganizácie a najmä jeho procesov si naopak vyžaduje centralizovaný systém tvorby procesného modelu a jeho správy. Zmena počas realizácie predmetného projektu spôsobí oddialenie termínu jeho ukončenia, výber vhodnej informačnej podpory (informačný systém, iná informačná podpora) alebo spôsobu a postupov automatizácie procesov organizácie. Pretože voľba vhodného softvéru na modelovanie procesov a hodnotenie ich výkonnosti determinuje aj metodiku zavádzania procesného riadenia, je vhodné a dokonca nevyhnutné poznať základnú filozofiu modelovania, analýzy a hodnotenia procesov.


Vyvarovať sa podobným problémom, ktoré sa dajú zovšeobecniť pre všetky druhy organizácií, umožňuje získanie vedomostí a zručností z procesného riadenia. Slovenská asociácia procesného riadenia je jedinou nezávislou inštitúciou, ktorá na Slovensku ponúka certifikačné kurzy v oblasti procesného riadenia. Navyše sú tieto kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súčasnosti s priradeným číslom akreditovaného vzdelávacieho programu 2303/2020/31/1. Na základe akreditácie vydáva Slovenská asociácia procesného riadenia spolu s certifikátom aj osvedčenia o získanom vzdelaní, ktoré má platnosť na celom území Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy o ďalšom vzdelávaní občanov.


Podmienky certifikácie a ceny

Certifikácia personálu je nezávislý proces, ktorý je v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a medzinárodným normalizovanými (ISO) a nenormalizovanými štandardami. Proces získania certifikátu SAPRIA Certificate in Business Process Management (SCBPM) je možné uskutočniť dvoma spôsobmi:

1. Absolvovať certifikačný kurz, ktorý zabezpečuje partner SAPRIA. Po absolvovaní nezávislej skúšky, ktorá sa uskutoční po ukončení kurzu alebo najneskôr do 1 mesiaca od absolvovania kurzu, získať certifikát SAPRIA Certificate in Business Process Management. Cena certifikácie je súčasťou ceny kurzu.

2. Prihlásiť sa len na certifikáciu (v prípade, ak uchádzač má dostatok vedomostí a skúseností v oblasti procesného riadenia), ktorá predstavuje absolvovanie nezávislej skúšky. Skúška pozostáva z okruhov tém, ktoré sa požadujú v danej úrovni personálnej certifikácie.

 

Cena certifikačného kurzu, vrátane skúšky, v jednotlivých úrovniach:

a) SCBPM - Basic (2 – dňový kurz): 500,00 € bez DPH / osoba.

b) SCBPM - Advanced (2 – dňový kurz): 500,00 € bez DPH / osoba.

c) SCBPM - Professional (1 – dňový kurz): 250,00 € bez DPH / osoba.

 
Cena certifikácie (absolvovania certikačnej skúšky) v jednotlivých úrovniach:

a) SCBPM - Basic: 100,00 € bez DPH / osoba.

b) SCBPM - Advanced: 140,00 € bez DPH / osoba.

c) SCBPM - Professional: 160,00 € bez DPH / osoba.

 

Postup certifikácie

 

 

 

Certifikačné kurzy

Slovenská asociácia procesného riadenia zabezpečuje v spolupráci so svojimi partnermi certifikačné kurzy na troch úrovniach, uvedených v nasledujúcej schéme:


1. Business Process Management – Basic
Základy procesného riadenia

2. Business Process Management – Advanced
Metodika procesného riadenia

3. Business Process Management – Professional
Implementácia procesného riadenia

 

Nevyhnutným predpokladom absolvovania kurzu na vyššej úrovni je úspešné absolvovanie kurzu na nižšej úrovni.

 

> Business Process Management - Basic

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie tak, aby sa dokázal efektívne podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný.

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:

- teoretická časť pozostáva z 12 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva zo 4 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 12 vyučovacích hodín

- podstata a princípy procesného riadenia,
- rozdiel medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúra metód a nástrojov procesného riadenia,
- obsah procesného riadenia, vzťah procesov a IS.

Praktická časť - 4 vyučovacie hodiny
- budovanie procesne riadenej organizácie (základné princípy).

 

> Business Process Management - Advanced 

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- vzťahoch procesov a informačných systémov,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie v takom rozsahu, aby sa dokázal podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný,
- efektívnom a účinnom riadení procesov organizácie,
- teórii modelovania procesov a modeloch vyspelosti v riadení procesov organizácie,
- prístupoch k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životnom cykle procesov organizácie,
- princípoch a metódach zlepšovania procesov a ich reinžinieringu,
- základných princípoch a postupoch automatizácie a outsourcingu procesov organizácie, vrátane IT podpory automatizácie týchto procesov.

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.
Nevyhnutným predpokladom účasti na tomto kurze je úspešné absolvovanie kurzu Business Process Management - Basic (Základy procesného riadenia).

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:

- teoretická časť pozostáva z 12 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva zo 4 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 12 vyučovacích hodín
- riadenie procesov organizácie a teória ich modelovania,
- prístupy k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životný cyklus procesov organizácie, ich zlepšovanie a reinžiniering,
- automatizácia procesov organizácie,
- outsourcing procesov organizácie a cloudové riešenia.

Praktická časť – 4 vyučovacie hodiny
- prístupy k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- zlepšovanie a reinžiniering procesov organizácie,
- automatizácia procesov organizácie.

 

> Business Process Management - Professional

Absolvent certifikačného kurzu získa znalosti o:
- podstate a princípoch procesného riadenia,
- rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
- štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
- obsahu procesného riadenia,
- vzťahoch procesov a informačných systémov,
- implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie v takom rozsahu, aby sa dokázal podieľať na budovaní procesne riadenej organizácie a transformovaní funkčného systému riadenia na procesný,
- efektívnom a účinnom riadení procesov organizácie,
- teórii modelovania procesov a modeloch vyspelosti v riadení procesov organizácie,
- prístupoch k modelovaniu procesov a k implementácii procesného riadenia v organizácii,
- životnom cykle procesov organizácie,
- princípoch a metódach zlepšovania procesov a ich reinžinieringu,
- základnými princípoch a postupoch automatizácie a outsourcingu procesov organizácie, vrátane IT podpory automatizácie týchto procesov,
- meraní výkonnosti procesov organizácie,
- metodike hodnotenia výkonnosti procesov organizácie,
- porovnávaní výkonnosti procesov organizácie prostredníctvom procesného benchmarkingu,
- metodike vyváženého hodnotenia výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).

Cieľovou skupinou certifikačného kurzu sú:
- riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia (vrcholový manažment, stredný manažment, prvostupňový manažment)
- vlastníci procesov,
- procesní analytici,
- IT pracovníci.

Certifikačný kurz môžu absolvovať pracovníci podnikateľských jednotiek, verejnej správy (vrátane štátnej) neziskových a iných organizácií.
Nevyhnutným predpokladom účasti na tomto kurze je úspešné absolvovanie kurzu Business Process Management - Advanced (Metodika procesného riadenia).

Celkový rozsah certifikačného kurzu je 8 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) a z toho:
- teoretická časť pozostáva zo 6 vyučovacích hodín,
- praktická časť pozostáva z 2 vyučovacích hodín.

Plán kurzu
Teoretická časť – 6 vyučovacích hodín
- meranie výkonnosti procesov organizácie,
- metodiky/metódy hodnotenia výkonnosti procesov organizácie,
- porovnávanie výkonnosti procesov organizácie/í (procesný benchmarking),
- vyvážené hodnotenie výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).

Praktická časť – 2 vyučovacie hodiny
- vyvážené hodnotenie výkonnosti procesov organizácie a organizácie ako celku (Balanced Scorecard).

 

Skúšobná komisia

Úlohou skúšobnej komisie je:

  1. Pripravovať a garantovať nezávislosť skúšky.
  2. Definovať, vydávať a aktualizovať hodnotiace štandardy - skúškové požiadavky a podmienky certifikácie v súlade s požadovanou vedomostnou úrovňou a platnou legislatívou.