Organizácie

Kolektívni členovia

Názov organizácie

BPM Consulting, s.r.o.

AITEN, a.s.

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

CHEMOSVIT, a.s.

ICOS, a.s. Košice

Octigon, a.s.

Optiware Net, s.r.o., Česká republika

 

Individuálni členovia

Meno a priezvisko

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Ing. Viktor Šlapka

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Ing. František Javorský

Vladimír Gališin

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA.

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

JUDr. Peter Hajduček

Mgr. Jarmila Palkovičová Červeňanská

Ing. Marián Bartko

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

Ing. Patrik Richnák, PhD.