Audity projektov BPM

Postup nezávislého auditu

 1. Vyplnenie prihlášky "máme záujem o audit".
 2. Návšteva členov hodnotiacej komisie vo Vašej organizácii (na náklady SAPRIA).
 3. Preverenie východiskových podmienok pre realizáciu auditu projektov BPM a kalkulácia ceny za audit.
 4. Stanovenie termínu auditu.
 5. Vyžiadanie si dokumentov Vašej organizácie potrebných pre prípravu auditu.
 6. Zostavenie audítorského tímu.
 7. Realizácia auditu vo Vašej organizácii.
 8. Formulovanie záverov auditu a spracovanie záverečnej správy.
 9. Akceptácia výsledkov auditu podpísaním akceptačného protokolu.
 10. Úhrada nákladov za audit.

 

Hodnotiaca komisia

 1. RNDr. Ján Sabol, PhD. - predseda predsedníctva SAPRIA
 2. Prof. Ing. Václav Řepa, CSc. - člen predsedníctva SAPRIA

V prípade, že máte záujem o nezávislý audit projektov BPM, vyplňte, prosím, prihlášku v elektronickej podobe a zašlite ju poštou na adresu Slovenskej asociácie procesného riadenia, prípadne faxom alebo vyplňte on-line prihlášku.

Prihláška na audit projektov BPM (doc) >>>

Prihláška na audit projektov BPM (pdf) >>>

On-line prihláška na audit projektov BPM >>>