Oprávnenia a spôsobilosti

  1. Slovenská asociácia procesného riadenia, o. z., sa v júni 2014 v zmysle výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a po splnení všetkých podmienok stala oprávneným riešiteľom inovačných projektov.
  2. Slovenská asociácia procesného riadenia, o. z., získala v roku 2006 oprávnenie na vydávanie certifikátov v oblasti procesného riadenia (Business Process Management), a to v troch úrovniach:
    • Základy procesného riadenia (Business Process Management Basic).
    • Metodika procesného riadenia (Business Process Management Advanced).
    • Implementácia procesného riadenia (Business Process Management Professional).
  3. Slovenská asociácia procesného riadenia, o. z., vlastní platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a je evidovaná v databáze oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk.