Kľúčoví experti, poradcovia a lektori

prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

E-mail: repa@vse.cz

Je dlhoročným členom predsedníctva, expertom a lektorom SAPRIA. Zameriava sa predovšetkým na  oblasti procesného riadenia a IT, kde je uznávaným odborníkom doma a v zahraničí. Pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Je členom pracovnej skupiny WG6 - Software Metrics ISO/IEC JTC1 SC7, certifikovaným eBusiness Process Managerom (Brigham-Young University, Provo, USA, 2000) a poradcom pre riadenie znalostí v ústrednej štátnej správe pri Úrade vlády Českej republiky. Odborne sa zameriava na metodiky vývoja informačného systému, riadenia projektov a modelovania a riadenia podnikových procesov a ich vzťahu k vývoju informačného systému. Je autorom alebo spoluautorom množstva odborných publikácií a monografií v oblastiach procesného riadenia a IT v tuzemsku a v zahraničí.

 

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

E-mail: peter.sakal@stuba.sk

Je dlhoročným členom predsedníctva a expertom SAPRIA.  Zameriava sa predovšetkým na oblasti priemyselného manažérstva, environmentálne orientovaného manažmentu, marketingu a logistiky. Pôsobí ako profesor na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality materiálovo technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií a monografií v tuzemsku a v zahraničí.

 

RNDr. Ján Sabol, PhD.

E-mail: jan.sabol@sapria.sk, jsabol@bpmc.sk

Je predsedom predsedníctva, expertom a lektorom SAPRIA. Má bohaté praktické skúsenosti v oblasti vývoja a implementácie informačných systémov a vo sfére riadenia podnikateľských subjektov (pôsobenie v strednom a vrcholovom manažmente významných slovenských firiem a v zahraničí). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ spoločnosti BPM Consulting, s.r.o., ktorej nosnými aktivitami sú implementácia riešení v oblastiach procesného manažmentu, strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti organizácií (Balanced Scorecard), príprava cieľových konceptov implementácie nových informačných systémov a elektronizácie služieb a vzdelávacie aktivity v uvedených oblastiach. Absolvoval množstvo manažérskych a odborných školení a vlastní certifikáty "Business Process Manager Professional", ADONIS, PRINCE2 a ITIL V3. V roku 2015 získal v oblasti celoživotného vzdelávania osvedčenia /certifikáty Národného ústavu celoživotného vzdelávania „Lektor ďalšieho vzdelávania“ a „Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov, financovaných EÚ“. Venuje sa aj publikačnej činnosti.

 

Prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

E-mail: jan.zavadsky@umb.sk

Je zakladajúcim členom a prvým predsedom predsedníctva SAPRIA. Ako expert v oblasti procesného riadenia a riadenia kvality pôsobí už dlhšiu dobu. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a vedecký pracovník na Ekonomickej fakulte a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho je  lektorom so zameraním na procesné riadenie a riadenie kvality v organizáciách a auditorom v oblasti systémov riadenia kvality. Má bohatú publikačnú činnosť v tuzemsku a v zahraničí predovšetkým vo vyššie uvedených oblastiach.

 

Ing. Peter Balco, PhD.

E-mail: peter.balco@fm.uniba.sk

Je expertom a lektorom SAPRIA. Má bohaté praktické skúsenosti v oblastiach efektívneho fungovania procesov organizácií a ich informačnej podpory prostredníctvom progresívnych IT produktov. V súčasnosti pôsobí vo firme Atos IT Solutions and Services s.r.o. ako Solution Design Architect Senior. Okrem toho je externý pedagógom na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2012, kde sa zameriava predovšetkým na oblasti riadenia procesov a projektov. Je certifikovaný v oblastiach procesného riadenia (certifikát „Business Process Manager Professional“), projektového riadenia (certifikát PRINCE2) a IT podpory procesov (certifikát ITIL V3). Ako externý lektor pôsobí aj v zahraničí (Francúzsko – univerzity v Nice a v Lyone). Ako externý pedagóg na univerzite sa venuje aj publikačnej činnosti.

 

Ing. Ondrej Železník, PhD.

E-mail: ondrej.zeleznik@gmail.com

Je expertom a lektorom SAPRIA. Má bohaté pedagogické a praktické skúsenosti v oblastiach procesného riadenia, projektového riadenia a IT podpory procesov predovšetkým vo verejnej správe (univerzity) a ako konzultant aj v podnikateľskej sfére, kde pôsobí v súčasnosti. Je certifikovaný v oblastiach procesného riadenia (certifikát „Business Process Manager Professional“) a v roku 2015 získal v oblasti celoživotného vzdelávania osvedčenia /certifikát Národného ústavu celoživotného vzdelávania „Lektor ďalšieho vzdelávania“. Absolvoval aj zahraničnú stáž v Aberystwyth vo Veľkej Británii v rámci Projektu PROLIB (vzdelávací európsky projekt Tempus JEP IB_13427-98, XII. 1998 - III. 2001). Venuje sa aj publikačnej činnosti predovšetkým v oblastiach procesného riadenia a riadenia kvality.

 

PhDr. Petr Balej, PhD.

E-mail: peter.balco@fm.uniba.sk

Je poradcom SAPRIA a firma Transform & Partners s.r.o. z Českej republiky, ktorej je konateľom a riaditeľom, je dlhoročným kolektívnym členom SAPRIA. Okrem iného pôsobí v súčasnosti aj ako architekt celostných riešení manažmentu. Zaoberá sa optimalizáciou systémov riadenia a problematikou implementácie stratégií do reálnej praxe. Predovšetkým sa zameriava na strategické plánovanie a riadenie (change management), riadenie procesov a optimalizáciu firemnej architektúry. Tiež je už dlhšiu dobu konzultantom a architektom holistických systémových riešení a manažérom zmien v množstve organizácií na území Českej aj Slovenskej republiky v segmentoch stavebníctva, zdravotníctva, obchodných spoločností, lesného hospodárstva, štátnej správy a samosprávy. Riadil a riešil množstvo projektov v Českej a Slovenskej republike.

 

Ing. František Javorský

E-mail: fjavorsky@gmail.com

Je členom predsedníctva a poradcom SAPRIA. Po dlhšom pôsobení v skupine Novitech doma a v zahraničí (pFlow, s.r.o., eContent Store) je od roku 2013 zamestnancom firmy INTRASOFT International, jednej z vedúcich IT nadnárodných korporácií v Európe, v Luxemburgu, kde zastáva pozíciu Delivery managera. Je certifikovaný v oblastiach procesného riadenia (certifikát "Business Process Manager Professional" a  IT podpory procesov (certifikát ITIL V3).  Keďže pôsobí už dlhšiu domu v Lexemburgu, pôsobí aj ako „predĺžená ruka“ SAPRIA smerom k EÚ inštitúciám a k získavaniu nových poznatkov v oblastiach efektívneho fungovania organizácií a riadenia projektov, zameraných na procesné riadenie.

 

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

E-mail: michal.tkac@upjs.sk

Je poradcom SAPRIA predovšetkým v oblastiach verejnej správy, hlavne školstva a ďalšieho vzdelávania. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej pôsobí, je dlhoročným kolektívnym členom SAPRIA. Po pôsobení v podnikateľskej sfére, kde sa zameriaval na efektívne fungovanie firiem a IT podporu procesov, je už druhé volebné obdobie kvestorom vyššie uvedenej univerzity. Je absolventom dvoch univerzít, vyššie uvedenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach. Ako kvestor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ju zastupuje v rôznych inštitúciách v tuzemsku a v zahraničí.