Metodiky BPM


Business Process Reengineering (BPR) je analýza a radikálna prestavba (rekonštrukcia) podnikových procesov tak, aby sa dosiahlo dramatické zdokonalenie v kritických parametrov výkonnosti. Táto radikálna zmena podnikových procesov, keďže sa prakticky dotýka všetkých dimenzií života organizácie, má dopad aj na jej zamestnancov a ich vzťahov.

Projekty BPR predstavujú cielenú optimalizáciu vybraných podnikových procesov. V súčasnosti sú na prvom mieste procesy, ktoré predstavujú službu zákazníkom. Na významu získavajú aj infraštruktúrne procesy predstavujúce služby informačného systému.


Metodiky Business Process Reengineering

PPP - Participatory Process Prototyping
http://www.gappbridging.com/downloads/IntApplofhBPM.pdf

TAD - Tabular Application Development
http://www.jot.fm/issues/issue_2003_03/article3.pdf


Analýza podnikových procesov má zabezpečiť vytvorenie základnej kostry podniku. Slúži na zistenie logických väzieb a vzájomných interakcií podnikových procesov. Prvým krokom analýzy procesov je definovanie procesov, ktoré sú nutné na to, aby podnik plnil svoje ciele a plánované výstupy. Následne sa identifikujú jednotlivé činnosti procesov. Výsledkom analýzy procesov je procesná mapa, pomocou ktorej je možné modelovať rôzne alternatívy novej organizačnej štruktúry. Cieľom analýzy je prispôsobiť podnikové procesy požiadavkám zákazníka, vylúčiť z podnikových procesov všetko zbytočné a maximalizovať pridanú hodnotu v podnikových procesoch.


Metódy a štandardy pre analýzu a modelovanie podnikových procesov

ADONISR Standard Modeling Method
http://boc-eu.com/bochp.jsp?file=WP_582571cc1ed802de.46e381.f59775478f.-7f16

BORM - Business Object Relation Modeling
http://www.cse.msu.edu/ICRE2000/Merunka/borm_html/index.html
http://www.cazv.cz/2003/AE9_03/1-Merunka1.pdf

BPMN - Business Process Management Notation
www.bpmn.org

BSC - Balanced ScoreCard
http://www.balancedscorecard.org/default.html

BSP - Business Systems Planning
http://viu.eng.rpi.edu/publications/strpaper.pdf

DEMO - Dynamic Essential Modeling of Orgamizations
http://www.demo.nl/documents/handbook.pdf

IDEF - Integrated Definition Methods
www.idef.com

LOVEM - Line of Visibility Enterprise Modeling
http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/offering/gbs/a1006593

UML - Unified Modeling Language
www.uml.org

Workflow znamená automatizáciu celého alebo časti podnikového procesu, počas ktorého sú dokumenty, informácie alebo úlohy odovzdávané od jedného účastníka procesu k druhému podľa určitých procedurálnych pravidiel tak, aby sa dosiahlo alebo prispelo k plneniu celkových podnikových cieľov.

Workflow sprehľadňuje existujúce podnikové procesy a vedie k ich zjednodušeniu, zvýšeniu efektívnosti a skráteniu ich priebehu.


Metodiky Workflow a automatizácie procesov

Workflow Reengineering Methodology (WRM)
http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/1997/7734/04/7734040415.pdf

WIDE Workflow Development Methodology
http://delivery.acm.org/10.1145/300000/295669/p19-baresi.pdf?key1=295669&key2=1913944711&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=15151515&CFTOKEN=6184618