Pokyny pre autorov

Rozsah príspevku - 5 až 8 strán

Nadpis - TNR (Times New Roman) 16pt bold, zarovnané vľavo

Meno a priezvisko autora - TNR 12 pt bold, zarovnané vľavo

Vlastný text - Odsadenie prvého riadku odseku 0,5 cm, text 12pt Times New Roman, riadkovanie jednoduché, medzery medzi odsekmi: pred 6pt, za 0pt, text zarovnaný do bloku

Podnadpis - TNR (Times New Roman) 14pt bold, zarovnané vľavo

Obrázok - Schéma 1 (TNR 12 pt bold), názov obrázku (TNR 12pt, zarovnané vľavo)

Tabuľka - Tabuľka 1 (TNR 12 pt bold), názov tabuľky (TNR 12pt, zarovnané vľavo)

Číslovanie - Odsadenie 0,5 cm pre číslo, odsadenie 1 cm pre text za poradovým číslom, ďalšie riadky bez odsadenia

Odrážky - Bez odsadenia, text od odrážky 0,5 cm, ďalšie riadky odsadené 0,5 cm

Literatúra - Formát ako vlastný text, zoznam literatúry bez číslovania

Okraje dokumentu - 2,5 cm z každej strany

Vzor príspevku - >>>

Jazyk - slovenský, český, anglický

Cena - Publikovanie v časopise je bezplatné.