Prihláška za kolektívneho člena SAPRIA


,  dňa  .

Vyplnil

Členský poplatok v stanovenej výške pre príslušný rok uhraďte, prosím, bankovým prevodom na účet SAPRIA:

SAPRIA AccNo.: 262 503 3127/1100, Tatrabanka, a.s., VS: 208, KS: 0308

 

Zaslaním tejto prihlášky vyjadrujem záujem v mene vyššie uvedenej organizácie stať sa členom organizácie Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. ("ďalej len SAPRIA") a som si plne vedomý práv a povinností, ktoré mi z tohto členstva vyplývajú na základe stanov SAPRIA. Súhlasím so spracovaním a používaním údajov mnou uvedených v tejto prihláške, a to výlučne pre vnútorné potreby SAPRIA. © SAPRIA, 2006, Všetky práva vyhradené

 

Formulár bude zaslaný na adresu vladimir.galisin@sapria.sk